Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.2drive.pl , którego właścicielem jest 2Drive Krzysztof Kulasik

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem: www.2drive.pl jest 2Drive Krzysztof Kulasik prowadzącym działalność gospodarczą pod adresem ul. Kolejowa 29, 38-400 Krosno, tel. 530 925 913, e-mail: biuro@2drive.pl ,posiadający numer NIP: 6842102307, REGON:180129620. 
 2. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim warunków..
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: komputer posiadający dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox lub Google Chrome, oraz urządzenia mobilne posiadające dostęp do sieci internet  z zainstalowanymi przeglądarkami Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox.

II REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składać można całodobowo, natomiast ich dodatkowa obsługa i realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pracy biura podanych na stronie internetowej www.2drive.pl w zakładce kontakt .
 2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji, dokonanie wyboru produktów na stronie www.2drive.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 3. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego usługi oferowane do sprzedaży. Dodawanie usług do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka” na podstronie wybranej usługi. Akceptacja całego zamówienia wraz z ilościami odbywa się po kliknięciu przycisku “przejdź do płatności”. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i obowiązkiem zapłaty.
 4. Klient ma możliwość dopisania uwag dotyczących warunków płatności, realizacji zamówienia w komentarzu. Właściciel sklepu internetowego www.2drive.pl dołoży wszelkich starań, aby dostosować się do uwag klienta.
 5. Zawartość usług w sklepie internetowym nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie podawane ceny usług: kursów, jazd dodatkowych wymienionych w sklepie internetowym www.2drive.pl są cenami brutto. Ze względu na rodzaj działalności jaką jest Ośrodek Szkolenia Kierowców ceny są zwolnione ustawowo z podatku VAT (stawka 0% VAT)
 7.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny sugerowanej w sklepie internetowym, klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
 8. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia:
  1. Płatność za zamówienie w siedzibie 2Drive Krzysztof Kulasik ul. Kolejowa 29, 38-400 Krosno. Płatności można dokonać w formie gotówkowej, kartą płatniczą oraz poprzez system BLIK. Aktualne i obowiązujące godziny pracy biura są podane na stronie internetowej www.2drive.pl zakładka kontakt. 
  2. Poprzez platformę płatności obsługiwaną przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Włącznie z płatnością ratalną udostępnioną przez ten serwis.
  3. Przelewem bankowym na numer konta 68 1050 1458 1000 0097 3899 4343 
 1. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, do 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683) i akceptuje jego postanowienia, a w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia usługi niż przed wyżej wymienionym terminem rezygnacja następuje na podstawie postanowień zawartych w odrębnej umowie zawieranej w momencie rozpoczęcia wykonywania usługi. .
 2. Firma 2DRIVE Krzysztof Kulasik  zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane, a o wszystkich jego szczegółach Zamawiający jest informowany dostępnymi kanałami informacyjnymi tj. telefonicznie, pocztą elektroniczną lub podczas wizyty w siedzibie firmy. Zamawiający po uzyskaniu dodatkowych informacji o stanie zamówienia, podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

III PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Nabywcy przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu złożenia zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

IV REKLAMACJE

 1. Wszystkie reklamacje można zgłaszać poprzez:
  1. e-mail: biuro@2drive.pl 
  2. pocztą tradycyjną na adres: 2DRIVE Krzysztof Kulasik, ul. Kolejowa 29, 38-400 Krosno
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o reklamowanej usłudze.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, usługa zostanie poprawiona, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy kwotę otrzymaną za usługę. Reklamacja powinna zawierać opis wady usługi oraz dzień powstania wady.

V OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez 2DRIVE Krzysztof Kulasik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest 2DRIVE Krzysztof Kulasik ul. Kolejowa 29, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wymienionemu w sekcji II pkt. 8 ppkt 2 podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.
 4. Dane osobowe Kupującego chronione ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży usług.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma 2DRIVE Krzysztof Kulasik zastrzega sobie prawo do:
  1.  zmiany cen oraz ilości usług w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  2.  wycofania poszczególnych usług z oferty sklepu,
  3.  wprowadzania nowych nowych do oferty sklepu,
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby 2DRIVE Krzysztof Kulasik.