Regulamin

prowadzenia kursów na prawo jazdy kat. B w ośrodku szkolenia kierowców 2DRIVE Krzysztof Kulasik

I. Postanowienia ogólne.

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A1, A2, A, B prawa jazdy (zwanych dalej Kursantami) jest zgodne z Ustawą o kierujących pojazdami UOKP z dnia 5 stycznia 2011 r. i zwane dalej Kursem. Kursy są organizowane i prowadzone przez Ośrodek szkolenia kierowców 2DRIVE Krzysztof Kulasik ul. Kolejowa 29, 38-400 Krosno (zwanym dalej OSK) wpisanego do rejestru szkół jazdy Urzędu Miasta Krosna pod numerem: 00301861. Przed wyborem i rozpoczęciem Kursu należy przeczytać niniejszy regulamin.

II. Główne postanowienia dotyczące umowy.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy. Poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Kursant akceptuje zasady I warunki przeprowadzania Kursu na warunkach w nim określonych. Umowa stanowiącą integralną część z regulaminem obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia aktualizacji Profilu Kandydata Kierowcy (PKK) przez OSK. Kandydat przed rozpoczęciem kursu dokonuje wyboru jednego z pakietów szkoleniowych (określonych w pkt. V), Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić, jeżeli: OSK narusza postanowienia umowy i nie usuwa ich w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego upomnienia, Kursant narusza postanowienia umowy i nie usuwa ich w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego upomnienia, za porozumieniem Stron i złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie w siedzibie OSK.

III. Obowiązki OSK.

Przeprowadzenie kursów zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Wydanie Kursantowi materiałów dydaktycznych w zależności od wybranego Pakietu określonego w pkt. V. Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych, oraz prowadzenie Kursu przy pomocy niezbędnych i wymaganych przepisami zawartymi w UOKP oraz Umową materiałów do zajęć teoretycznych. Wydanie Kursantowi na czas prowadzenia szkolenia wymaganych przepisami dokumentów. Zapewnienie pojazdów, odpowiedniego placu manewrowego oraz posiadających uprawnienia instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem zajęć praktycznych. Ustalenie terminów dla co najmniej dwóch godzin zajęć praktycznych w tygodniu. Zakończenie kursu w ciągu pięciu miesięcy od daty jego rozpoczęcia, z wyjątkiem sytuacji niedotrzymania terminów przez Kursanta. Przygotowanie dokumentów oraz aktualizacja Profilu Kandydata Kierowcy PKK wymaganego do zgłoszenia się na egzamin państwowy do 7 dni roboczych od momentu zakończenia szkolenia w części praktycznej.

IV. Obowiązki Kursanta.

Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa. Uczestniczenie zgodnie z harmonogramem w zajęciach teoretycznych (terminy będą ustalane indywidualnie dla każdej grupy szkoleniowej I będą udostępniane na elektronicznej platformie www.2drive.biuro.dobreosk.pl). Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności. Korzystanie z dostarczonych materiałów dydaktycznych. Informowanie o rezygnacji z zaplanowanych godzin szkolenia praktycznego najpóźniej na 24 godziny przed planowanym ich rozpoczęciem. Za brak wymienionej informacji, każdorazowo będzie naliczana dodatkowa opłata w kwocie 100 zł brutto. Przystąpienie we wskazanym terminie do egzaminów wewnętrznych.

V. Rodzaje kursów i opłaty.

Opłaty za poszczególne Pakiety są pobierane jednorazowo w dniu zawarcia umowy lub w ratach, przy czym pierwsza rata jest płatna w dniu zawarcia umowy, a ostatnia, za porozumieniem stron, nie później niż w dniu przystąpienia do praktycznego egzaminu wewnętrznego. W innym przypadku obowiązuje system przedpłat, gdzie każda godzina jazdy jest obliczona według wzoru: cena kursu/30=cena jednej praktycznej godziny szkoleniowej. W przypadku gdy na koncie kursanta nie ma wpłaconych wystarczających środków, szkolenie jest wstrzymywane do momentu uiszczenia kolejnej wpłaty.
Jedna godzina szkolenia teoretycznego 1 godzina = 45 minut, natomiast szkolenia praktycznego 1 godzina = 60 minut.
Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej ośrodka www.2drive.pl lub do wglądu w biurze ośrodka.

PAKIET LITE kat. B
Pakiet zawiera: 4 godziny teoretyczne i 30 godzin zajęć praktycznych, testy on-line, 15 minut jazdy na placu manewrowym WORD Krosno. Przy jednorazowej wpłacie naliczany jest rabat 100 złotych od ceny podstawowej kursu.
PAKIET STANDARD kat. B
Pakiet zawiera: 30 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, testy on-line, 15 minut jazdy na placu manewrowym WORD Krosno. Przy jednorazowej wpłacie naliczany jest rabat 100 złotych od ceny podstawowej kursu.
PAKIET ROZSZERZONY kat. B
Pakiet zawiera 30 godzin zajęć teoretycznych, 32 godzin zajęć praktycznych, testy on-line, badania lekarskie dla kandydatów na kierowców, 15 minut jazdy na placu manewrowym WORD Krosno. Przy jednorazowej wpłacie naliczany jest rabat 100 złotych od ceny podstawowej kursu.
KURS kat A1
Kurs zawiera: 30 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych, 15 minut jazdy po placu manewrowym WORD Krosno.
KURS kat A2
Kurs zawiera: 30 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych, 15 minut jazdy po placu manewrowym WORD Krosno.
KURS kat A
Kurs zawiera: 30 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych, 15 minut jazdy po placu manewrowym WORD Krosno.
PAKIET PRZYŚPIESZONY
Cena pakietu wynosi: 200 złotych brutto. Pakiet może być łączony z wszystkimi wymienionymi wyżej I gwarantuje przeprowadzenie kursu w czasie czterech tygodni od jego rozpoczęcia.
PAKIET ŁĄCZONY kat. A2 + B lub A + B: rabat od ceny podstawowej 100 złotych dla każdej wybranej kategorii prawa jazdy, rabat jest łączony z pozostałymi promocjami i rabatami.
Opłata za kurs nie obejmuje:
Opłaty za egzamin państwowy w Wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, opłaty za dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, opłaty za badanie lekarskie (z wyjątkiem korzystania z promocji lub rabatu I pakietu ROZSZERZONEGO) oraz wydania prawa jazdy.
JAZDY DOSZKALAJĄCE – kat A1 90 złotych brutto, kat A2 – 100 złotych brutto, kat. kat A 110 złotych brutto, kat. B – 90 złotych brutto
JAZDY DOSZKALAJĄCE kursanci 2DRIVE – kat A1 – 80 złotych brutto, kat A2 – 90 złotych brutto, kat. kat A 100 złotych brutto, kat. B – 75 złotych brutto.
BADANIE LEKARSKIE – cena 200 zł;

VI. Postanowienia końcowe.

W przypadku rozwiązania umowy (na podstawie pkt. II) Kursant ponosi koszty: 30 złotych brutto za każdą odbytą godzinę zajęć teoretycznych, 75 złotych brutto za każdą odbytą godzinę zajęć praktycznych. W pozostałych przypadkach Strony ustalą indywidualnie warunki i koszty zerwania umowy, które zostaną dołączone w formie pisemnego aneksu do umowy. Ceny podane w Regulaminie w dniu podpisania umowy obowiązują przez cały okres trwania szkolenia. Regulamin dopuszcza jego modyfikacje po uzgodnieniu Stron pod warunkiem sporządzenia i dołączenia ich na piśmie. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z zawartej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby OSK. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie OSK oraz na stronie internetowej www.2drive.pl. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Regulamin obowiązuje od 15.03.2022.